Projekty Unijne

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU „RYBACTWO I MORZE” na lata 2014-2020

1. Poprawa konkurencyjności hurtowni ryb Scampii

Operacja Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Operacja zakłada utworzenie nowego biura, zagospodarowanie terenu, zakup samochodu i piły do cięcia ryb. Operacja będzie realizowana we Mścicach na ul. Dworcowej 17.

Operacja przyczyni się do realizacji celów LSR tj. celu ogólnego 1.1 i szczegółowego 1.2 oraz przedsięwzięcia 1.3 Inwestycja dotyczy podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022

Inwestycja dotyczy podniesienia wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacji dochodów i zatrudnienia na obszarze LSR, dzięki polepszeniu warunków pracy oraz powstaniu nowych miejsc pracy, wprowadzeniu na rynek nowego produktu i zakupu samochodu chłodni do dostarczania towaru. Poprzez zaplanowane inwestycje przyczynimy się do ochrony zasobów przyrodniczych, wesprzemy rozwój przedsiębiorczości, poprawimy atrakcyjność obszaru, polepszymy infrastrukturę.

Termin realizacji operacji: 12.2019 r.

 

11 lipca 2018r. otrzymaliśmy dotacje z PO RYBY 2014-2020. na realizację działania : 

 CEL OGÓLNY: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY: Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów lub zatrudnienia na obszarze LSR

W wyniku realizacji operacji osiągnięmy następujący cel: " Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup samochodu dostawczego i piły do cięcia ryb jako elementy wpływające na wzrost jakości świadczonych usług i zatrudnienia 3 osób przez hurtownię ryb Scampi".