Zapytanie Ofertowe zakup piły do cięcia ryb

Mścice, 01-10-2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i montaż piły taśmowe do cięcia ryb w ramach projektu pt. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

1. Dane Zamawiającego

Scampi Aleksander Ostrowski

76-031 Mścice

Ul. Dworcowa 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 499-015-28-10

2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż piły taśmowej do cięcia ryb we Mścicach ul. Dworcowa 17 woj. Zachodniopomorskie.

Lp.

Element zamówienia

Liczba sztuk w zamówieniu

1

Piła taśmowa do cięcia ryb..

1

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 15.11.2019r.

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Składając ofertę, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w procesie postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.

 • Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Aleksander Ostrowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Opis przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie.

 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy - należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych,

 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

 2. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.

 3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

 4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 6. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Zakup i montaż piły taśmowej do cięcia ryb”

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście na adres: 76-031 Mścice ul. Dworcowa 17 do 15.10.2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Termin otwarcia ofert: 16.10.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

 3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.

 4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.

7. Opis kryteriów oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:

 1. cena brutto w PLN: 100%.

Liczba punktów = (Cena minimalna/Cena oferowana)*100

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca łącznie największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 punktów.

Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, w przypadku przekroczenia oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje telefonicznie lub mailowo Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.

Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.